โดยปกติ เวลาเราเขียน Property ต่างๆ ของ Font เราก็จะเขียนเรียงๆกัน แบบข้างล่างนี้

font-size: 30px;
font-family: 'Kanit', sans-serif;
line-height: 1.5; /* 45px */

จริงๆ มันสามารถย่อให้เหลือ 1 บรรทัดได้ แบบนี้

font: 30px/1.5 'Kanit', sans-serif;

  1. การเขียน line-height แบบไม่มีหน่วย ก็คือการเอา font-size มาตั้งหาร จากข้างบนก็จะเป็น 30px/1.5 = 45px;
  2. การเขียน Shorthand property ของ font ที่นำมาเขียนได้ก็จะมี font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height และ font-family
  3. การเขียนแบบ shorthand font-family จะอยู่ลำดับสุดท้ายเสมอ
  4. Line-height ก็ต้องอยู่หลัง font-size เสมอ โดยมีเครื่องหมาย / คั่น
  5. font-style, font-variant & font-weight จะถูกเขียนก่อน font-size และ line-height

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.