เมื่อไม่ยึดติดในสิ่งใด… ความเหมือนหรือความต่าง ระหว่างสิ่งใดๆนั้น ย่อมไม่มี

 

#ครั้งหนึ่ง … เคยจดไว้ ในสมุดเล่มเล็กๆ .. เล่มหนึ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.